ÁSZF

ÁSZF
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

 

Általános adatok:

 

A Lysi Webáruház üzemeltetője a Lysi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Lysi Kft.), székhelye 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3.

Az Üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-737162

 

 

A Lysi Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele, az elállás és a szavatosság

 

A megrendelések leadása a Lysi Webáruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a www.lysi.hu webcímen. A rendelés a honlapon történő regisztrációval, valamint regisztráció nélkül egyaránt lehetséges.

 

A megrendelt termékeket a Vevő a kosárba helyezi, majd kiválasztja az igénybe venni kívánt átvételi és fizetési módot, ezután a RENDEL gomb megnyomásával –  az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után – véglegesíti megrendelését. A megrendelés szerződésnek minősül, amelyet a webáruház számítástechnikai rendszere iktatási számmal lát el és archivál, s amely utólagosan visszakereshető. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a vásárlás feltétele.

 

A Lysi Webáruház honlapján feltüntetett árak forintban kifejezett árak, amelyek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 

A Lysi Webáruházban VISA, MAESTRO ÉS MASTERCARD bankkártyával lehet fizetni. A fizetési ellenérték forintban kerül teljesítésre.

Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevő a fizetendő ellenértéket elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a rendszer, ha azok használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vevő saját bankjától kérhet felvilágosítást, hogy kártyája internetes vásárláshoz felhasználható-e.

A bankkártyával történő fizetés a Borgun 128 bites szerverén keresztül történik, SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Vevő banki adatai nem kerülhetnek illetéktelenek tudomására. A bankkártyás fizetési mód választása után a Vevő a Borgun biztonságos honlapjára kerül átirányításra, ahol a kártyabirtokos megadja a bankkártya adatait, így azok illetéktelen személynek nem kerülhetnek a birtokába.

A Vevő hibájából eredően jelszavának harmadik személy általi felhasználásából eredő károkért sem a Borgun, sem a Lysi Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vásárló tévesen hibás, a fizetendő összegnél magasabb összeget adott meg bankkártyás fizetése kezdeményezésénél, a túlfizetés tényét írásban, elektronikus  vagy postai úton kell jeleznie a Lysi Webáruház üzemeltetőjének. A Lysi Kft. a bejelentést követő 15 napon kivizsgálja az esetleges túlfizetést, és amennyiben a Vevő követelését jogosnak találja, kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Lysi Kft. a Vevőt írásban értesíti.

 

A megvásárolt termékek általános kiszállítási ideje 5-7 munkanap. Amennyiben a Lysi Webáruház a terméket nem tudja az általános szállítási határidőn belül leszállítani, erről haladéktalanul értesíti a megrendelőt, valamint tájékoztatja a várható szállítási határidőről is.

Amennyiben a megrendelt termék átmenetileg nem áll rendelkezésre, a webáruház erről a megrendelőt haladéktalanul értesíti és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatástól számított 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatos esetleges költségek a Lysi Webáruházat terhelik.

 

A Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállást írásban köteles jelezni elektronikus úton a Lysi Webáruház honlapján keresztül, vagy postai úton, a Lysi Kft. székhelyére küldött nyilatkozatban.

Elállás esetén a Vevőnek a terméket saját költségén kell visszaküldenie a Lysi Kft. székhelyére. A Lysi Kft. utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át.

A visszaküldött terméknek a Lysi Kft-hez történő megérkezését követő 14 napon belül a kifizetett vételár a Vevő részére visszatérítésre kerül. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségén kívül más költség a Vevőt nem terheli.

A vételár visszatérítése az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon történik, kivéve, ha a Vevő kifejezetten hozzájárult más fizetési mód alkalmazásához. 

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§-ában megjelölt esetekben, így különösen akkor, ha a megvásárolt termék a minőségét csak rövid ideig őrzi meg, s erről a Vevő a megrendeléskor tudomással bírt.

 

A Vevő a megvásárolt termék hibája esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, a továbbiakban Ptk.) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesítve kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését. Amennyiben a termék kijavítása vagy kicserélése nem lehetséges, a Vevő arányos árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, ha a Lysi Webáruház a termék kijavítását/kicserélését nem vállalta vagy nem tudta teljesíteni, ill. a Vevőnek a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlást a Vevőnek kell bizonyítania. Jelentéktelen hiba esetében elállásnak nincs helye.

A Vevő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül köteles jelezni a Lysi Webáruháznak. A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon túli kellékszavatossági igény esetén a Vevő köteles annak bizonyítására, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában megvolt.

A teljesítési időtől számított 2 éves elévülési időn túl szavatossági igény már nem érvényesíthető.

 

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet, ebben az esetben kizárólag a termék kicserélését/kijavítását igényelheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha a forgalomba hozatal időpontjában hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.

Termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

A gyártó/forgalmazó a termékszavatossági kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta ill. hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető. Mentesül továbbá a gyártó/forgalmazó akkor is, ha bizonyítja, hogy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A mentesüléshez elegendő egy ok bizonyítása.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető.

 

Fogyasztói panaszt írásban, postai vagy elektronikus úton lehet bejelenteni a Lysi Kft. székhelyére, ill. az info@lysi.hu címre elküldve.

 

 

Adatvédelmi tájékoztatás:

 

A Lysi Webáruház számítástechnikai rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek azonban nem kapcsolhatók össze a Vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Lysi Webáruház jogosult a regisztrált felhasználók részére hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó ehhez előzetesen egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.

A Lysi Webáruház nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználók által a regisztrációkor, illetve a hírlevél küldéséhez való hozzájáruláskor megadott adatok valósak-e.

A Lysi Webáruház a felhasználók adatait harmadik fél részére nem adja át.

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. július 1. napjától visszavonásig vagy esetleges módosításig hatályosak. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a 2014. július 1. napját követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni, a korábban létrejött szerződésekre a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételekben külön nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.